Thông tin liên hệ

Office Secretary

HR- Admin Executive

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG.

+84 (0) 354 119 941

(+84) 28 3911 5688

+84 28 3911 5686

Dịch vụ khách hàng
Phòng Mua hàng
Kinh doanh- Thương mại
Tài chính kế toán
Vận hành điều độ

Để lại lời nhắn

cho chúng tôi